لیست خدمات

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

لیست خدمات:

اندازه گیری PCBs در روغن و خاک و آب

آنالیز الکل و محلول ضدعفونی کننده

اندازه گيري سموم فسفره در آب و خاک

شناسايي اجزا نمونه ناشناخته با GC/MS

اندازه گیری ترکیبات PAHs در نمونه های آب و خاک

اندازه گیری TPHs در آب و خاک

اندازه گیری سموم کلره در آب و خاک

اندازه گيري BTEX در آب و خاك و جاذب

اندازه گيري تركيبات THM در آب و خاك

اندازه گيري MTBE درآب و خاك

آناليز تركيبات فرار

شناسايي مواد موثره اسانسها در گياهان دارويي

اندازه گيري فلزات سنگين در محلول و نمونه های جامد

اندازه گیری سموم فسفره در مواد غذایی به روش Quchers

اندازه گیری سموم کلره در مواد غذایی به روش Quchers

شناسايي بايوماركرها در نمونه هاي ژئوشيمي 

معرفی دانش پژوهان پایش امین

 

 

شرکت دانش پژوهان پایش امین با هدف ارائه خدمات تخصصی، آزمایشگاهی و نیز مشاوره فنی و مهندسی در زمينه اندازه گيري هاي آلاينده هاي محیط زیست و بهداشت حرفه اي  تاسیس گردید.

 

ادامه مطلب...