اندازه گیری PCBs

رای دهی:  / 2
ضعیفعالی 

پلي كلرو بي فنيل ها (PCBs) دسته اي از هيدروكربن ها هستند كه از دو حلقه بنزني (حلقه بي فنيل) و استخالف هاي جانبي كلر بر روي آن تشكيل شده اند. اين مواد به علت خواص ويژه اي كه از خود نشان داده اند، سال هاي متمادي به روغن هاي پايه نفتي افزوده مي شد تا خواص آن را بهبود بخشد. اين روغن ها كه اغلب با نام روغن آسكارل شناخته مي شوند، به عنوان مايع خنك كننده و عايق در تجهيزات الكتريكي از قبيل ترانسفورماتور، خازن و ساير تجهيزات كاربرد وسيعي دارند. به زودي مشخص شد پلي كلروبي فنيلها (PCBs) تركيبهاي شيميائي مقاوم و زيست تخريب ناپذيري هستند كه مي توانند آثار زيانباري بر سالمت انسان و محيط زيست داشته باشند. آنها مي توانند تا مسافتهاي زيادي جابجا شوند و در دورترين نقاط كره خاكي، از جمله مكانهايي كه بسيار دور از مراكز تهيه و مصرف آنها بوده اند مشاهده شوند. 

استفاده زياد در سطح گسترده از PCB درسرتاسر جهان سبب شده كه درمناطق صنعتي اين مواد با تمركز بيشتري يافت شوند. اين تركيبات درسيستمهاي تبديل حرارتي، هيدروليكي، رنگ كاري، پالستيك سازي، كاغذهاي كپي بدون كربن و در صنايع الكتريكي مانند خازن سازي، روغنهاي ترانسفورماتور وكليد هاي قطع كننده كاربرد دارند.

 

اندازه گیری PCBs در روغن

روشهای مختلفی برای اندازه گیری آنها در روغن وجود دارد که از مهمترین آنها آنالیز با دستگاه GC-ECD و GC/MS می باشد. در این آزمایشگاه میزان (PCBs) روغن ترانس به روش آنالیز با GC/MS مطابق با استاندارد ASTM-D4059 سنجیده می شود.

 

اندازه گیری PCBs در آب و خاک

ترکیبات پلی کلرو بی فنیل ها در نمونه های آب و خاک نیز به روش های مختلفی استخراج و با دستگاه کروماتوگرافی گازی GC/MS مطابق با استاندارد EPA8080A در این آزمایشگاه اندازه گیری می شود.

استاندارد 6ppb- PCBs

معرفی دانش پژوهان پایش امین

 

 

شرکت دانش پژوهان پایش امین با هدف ارائه خدمات تخصصی، آزمایشگاهی و نیز مشاوره فنی و مهندسی در زمينه اندازه گيري هاي آلاينده هاي محیط زیست و بهداشت حرفه اي  تاسیس گردید.

 

ادامه مطلب...