اندازه گیری سموم کلره و فسفره

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

آنالیز سموم کشاورزی در ماتریس های مختلف آب، خاک و هوا به علت مسائل زیست محیطی یک وظیفه اولیه محسوب می شود. فشار بخار هوا، نحوه توزیع آنها و شرایط محیطی باعث شده که این گونه ترکیبات پایدار و مقاوم وارد محیط زیست و زنجیره غذایی انسان گردند.

با توجه به گستردگی انواع سموم کشاورزی و آفت کش ها (سموم کلره، فسفره) متدهای مختلفی برای اندازه گیری سموم باقیمانده در نمونه های زیست محیطی وجود دارد. اندازه گیری سموم کلره مانند Lindane, Eldrine, D.D.T, Endrin و ... توسط دستگاه GC-MS , GC-ECD و سنجش سموم فسفره مانند Diazinon, Parathion, Malathion, Profenophos و ... بعد از آماده سازی نمونه ها مطابق استاندارد EPA توسط دستگاه GC-MS انجام می گیرد.

 

 

 استاندارد سموم فسفره 100ppb

معرفی دانش پژوهان پایش امین

 

 

شرکت دانش پژوهان پایش امین با هدف ارائه خدمات تخصصی، آزمایشگاهی و نیز مشاوره فنی و مهندسی در زمينه اندازه گيري هاي آلاينده هاي محیط زیست و بهداشت حرفه اي  تاسیس گردید.

 

ادامه مطلب...