TCLP

رای دهی:  / 2
ضعیفعالی 

روش تراوش آلودگی (TCLP)

این روش بر اساس روش آنالیز EPA-1311 می‌باشد. در این روش هدف آن است که عوامل آلاینده‌ای در ماده مورد آزمون، که قابلیت انتشار ترکیبات خاص در منابع آب و خاک را دارند شناسایی گردد. برای تعیین این ویژگی در گذشته از روش آزمون EP (روش استخراجی سمیت) استفاده می‌شد که در آن قابلیت مواد زاید در ایجاد شیرابه حاوی مواد شیمیایی خطرناک مورد بررسی قرار می‌گرفت.

امروزه روش TCLP جایگزین روش EP گردیده است. در این روش با استفاده از تجهیزات مدرن شیمی تجزیه نظیر کروماتوگرافی گازی با اسپکتروفتومتری جرمی، مواد آلی سمی و فلزات سنگین مورد آزمایش قرار می‌گیرند.روش TCLP، روش دقیق تری برای تعیین سمیت مواد است، ولی هزینه آن در مقایسه با روش EP بالاتر می‌باشد.

به وسیله TCLP تعیین تحرک پارامترهای آلی و معدنی موجود در پسماند مایع و جامد و چندفازی انجام می‌شود.

در این آزمایشگاه مطابق با استاندارد EPA کلیه پارامترهای مشمول اندازه گیری این دستورالعمل شامل فلزات سنگین، ترکیبات آلی فرار و غیرفرار و همچنین باقیمانده سموم اندازه گیری می گردد.

 

معرفی دانش پژوهان پایش امین

 

 

شرکت دانش پژوهان پایش امین با هدف ارائه خدمات تخصصی، آزمایشگاهی و نیز مشاوره فنی و مهندسی در زمينه اندازه گيري هاي آلاينده هاي محیط زیست و بهداشت حرفه اي  تاسیس گردید.

 

ادامه مطلب...