خدمات آزمایشگاهی

آنالیز الکل و محلول ضدعفونی کننده

اندازه گیری سموم فسفره و کلره

اندازه گیری فلزات سنگین

اندازه گیری PCBs

اندازه گیری ترکیبات نفتی و PAHs

شناسایی ترکیبات مؤثره اسانس

اندازه گیری ترکیبات آلی فرار

آنالیز TCLP

اندازه گیری ترکیبات پلی کلرو فنولها

معرفی دانش پژوهان پایش امین

 

 

شرکت دانش پژوهان پایش امین با هدف ارائه خدمات تخصصی، آزمایشگاهی و نیز مشاوره فنی و مهندسی در زمينه اندازه گيري هاي آلاينده هاي محیط زیست و بهداشت حرفه اي  تاسیس گردید.

 

ادامه مطلب...